ثبت شرکت


ثبت شرکت، به شرکت اعتبار خاصی بخشیده و باعث ایجاد تمایل بیشتری به همکاری در مخاطبان کسب و کار شما می شود. در حقیقت، ثبت شرکت نوعی رسیدگی است که متصدیان امر انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای به وجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر. وقتی شرکت به ثبت می رسد، قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.

ثبت شرکت

نحوه ی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها اخیرا از حالت سنتی خارج شده. بدین معنی که قبلا مردم به اداره ثبت اسناد حضوری مراجعه می کردند و از طریق فرم مربوطه ،اسامی مورد نظر را پیشنهاد می دادند و این اسامی فقط در اداره ی ثبت تهران مورد بررسی قرار می گرفت، سپس متقاضی مجددا مراجعه می کرد و به صورت دستی، مدارک، صورت جلسات و اساسنامه را ارائه می داد تا توسط کارشناس ثبت شرکتها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید در دفاتر ثبت شرکتها ثبت شود و پس از اخذ امضاهای لازم، شرکت به ثبت برسد. ولی جدیدا با راه اندازی سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، مراجعات مردم بصورت اینترنتی و از طریق سامانه اینترنتی http://irsherkat.ssaa.ir به طور غیر حضوری انجام می گیرد. علاوه براین می توان کلیه اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها و مدارک مورد نیاز بخشنامه ها و شیوه نامه های اجرایی ثبت شرکتها و اطلاع رسانی های بعدی را نیز از طریق پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir رصد و پیگیری نمود.

مراحل ثبت شرکت

شما که قصد تاسیس شرکت و در واقع ثبت شرکت دارید، باید علاوه بر انتخاب شرکای شرکت، با توجه به اهداف اعضای شرکت در آینده، نوع فعالیت افراد و میزان مسئولیت هر یک از شرکا، قالب شرکت را نیز مشخص کنید. در ادامه به مهمترین مشخصات عمومی شرکتهای تجاری می پردازیم:
1- شرکت با مسئولیت محدود
حداقل شرکا در شرکت سهامی خاص 2 نفر است. برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 1 نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک است. اما بطور عام حداقل یکصدهزار تومان را برای سرمایه شرکت لحاظ می کنند.
2- شرکت سهامی خاص
حداقل تعداد شرکا در شرکت سهامی خاص 3 نفر است. حداقل سرمایه یکصد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا تعداد مدیران 3 نفر و مسئولیت شرکاء به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است.
3- شرکت سهامی عام:
حداقل تعداد شرکاء در شرکت سهامی عام 5 نفر است. حداقل سرمایه پانصد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 5 نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.
4- شرکت تضامنی:
در شرکت تضامنی حداقل شرکا 2 نفر است. برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد. حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکاء نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.
5- شرکت نسبی:
حداقل شرکا در شرکت نسبی 2 نفر است. برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک می باشد.
6- شرکت مختلط سهامی
در شرکت مختلط سهامی حداقل شرکاء 2 نفر است، برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد. حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک می باشد.
7- شرکت مختلط غیر سهامی:
در شرکت مختلط غیر سهامی حداقل شرکاء 2 نفر است ،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه می باشد.
8- شرکت تعاونی:
حداقل شرکا در شرکت تعاونی 7 نفر است. برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 تا 7 نفر و مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه می باشد.


مدارک مورد نیاز ثبت شرکت

پس از تعیین نوع شرکت و تعیین شرکاء، قدم بعدی برای ثبت شرکت، فراهم نمودن مدارک لازم می باشد. قانونگذار برای تاسیس و ثبت هر یک از انواع شرکت مدارک جداگانه ای را تعیین کرده که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص:

1-دو برگ اظهارنامه شرکت
2-دو جلد اساسنامه شرکت
3-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب
5-کپی شناسنامه ی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین
6-کپی کارت ملی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین
7-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
8-ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری(اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد)
9-ارائه اصل سند مالکیت(اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)
10-گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت
11-ارائه ی اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
12-امضاء وکالتنامه
13-ارائه ی اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
14-در صورتیکه اعضا با سهامداران شخص حقوقی باشند،کپی آگهی تاًسیس،روزنامه ی رسمی،کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی
15-در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتیکه شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن،در صورتیکه شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن،همینطور اصل و ترجمه ی وکالتنامه
16-ارائه ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام:

1-دو نسخه اساسنامه ی شرکت
2-دو نسخه اظهارنامه
3-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موًسسین
4-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
5-آگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده
5-فتوکپی شناسنامه ی مدیران(در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی است)
7-گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 % سرمایه ی شرکت
8-ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز


مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

1-دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
2-دو برگ شرکت نامه
3-دو نسخه از اساسنامه
4-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره
5-فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران(اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
6-اخذ و ارائه مجوز مربوطه(در صورت نیاز)


مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی:

1-دو برگ تقاضانامه
2-دو برگ شرکت نامه
3-دو نسخه اساسنامه
4-فتوکپی شناسنامه ی شرکا
5-مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی

1- صورتجلسه ی تشکیل مجمع موًسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت
2- اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی
3- دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
4- درخواست کتبی ثبت
5- طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون
6- رسید پرداخت مقدار لازم التاًدیه ی سرمایه،طبق اساسنامه
7- مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده ی 32)
8- موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی 51)
9- مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)
)هر کدام در 4 نسخه)

مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه تاسیس شرکت تعاونی:

1-فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است.
2-نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.
3-تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان اداره تعاون نوشته شده است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط سهامی:

1- یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2- یک نسخه مصدق از اساسنامه
3- اسامی مدیر یا مدیران شرکت
4- نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
5- سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
6- نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی:

1- یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
2- یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
3- اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.


مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی:

1- یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
2- یک نسخه ی مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
برای تشکیل شرکت نسبی رعایت نکات ذیل ضروری است:
-شرکتنامه برابر قانون تنظیم شده باشد.
-تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت گردد.
-سهم الشرکه غیر نقدی شرکت با رضایت همه شرکاء ارزیابی و تسلیم گردیده باشد.
-منافع حاصله به نسبت سهم الشرکه هر شریک تقسیم می شود مگر اینکه بموجب شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
-مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
-شرکاء باید از بین خود و یا از خارج حداقل یک نفر را بعنوان مدیر شرکت معین نمایند.


مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت خارجی:

1-اظهارنامه ی ثبت
2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت
3-یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی عمده ی شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده ی مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی هر یک از آن ها
4-داشتن مجوز(قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منطقی مقرر گردیده باشد.

مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها

پس از فراهم نمودن مدارک فوق ،می بایست با ورود به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها (به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir) ،اطلاعات خواسته شده را تکمیل نموده و مدارک مورد نیاز را در آن بارگذاری کنید.تکمیل اطلاعات متقاضی،اولین مرحله برای ثبت شرکت از طریق سامانه می باشد. مراحل مربوط به درج اطلاعات متقاضی به شرح ذیل می باشد:
- وارد نمودن شماره ملی شخص در صورت ایرانی بودن و شماره گذرنامه در صورت خارجی بودن. سپس معلوم کردن نوع شرکت که آیا شعبه ی خارجی است یا نمایندگی یک شرکت خارجی.
- وارد کردن اطلاعات مربوط به نام متقاضی(نام، نام خانوادگی،...)
- وارد نمودن سمت متقاضی مبنی بر اینکه اصیل است یا وکیل.
- درج اطلاعات مربوط به امضاکننده دفتر. (یعنی شخصی که اطلاعات شرکت را در اداره ثبت شرکتها تأیید می کند).
- مشخص کردن سمت امضا کننده دفتر که آیا از مدیران است یا شرکاء یا سهامداران یا وکیل رسمی وسپس کلیک بر روی کلید گام بعدی.


مراحل ثبت نام در سامانه ثبت شرکتها پس از درج اطلاعات متقاضی

وارد نمودن پنج اسم انتخابی برای نام شرکت به ترتیب اولولیت.
با انتخاب نام شرکت یک کد رهگیری به شما داده می شود. بدین منظور، در قسمت اسامی درخواستی،پنج نام را به ترتیب اولویت وارد کنید.
برای انتخاب نام،نام هایی را انتخاب کنید که:
الف) خارجی نباشد،
ب) قبلاَ به ثبت نرسیده باشد
ج)دارای معنا و مفهوم باشد
د) با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد
لازم به توضیح است، برای برخی از اشخاص حقوقی،ثبت نام پیشنهادی آن ها منوط به دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد که متقاضیان قبل از ارائه تقاضای ثبت تاسیس باید نسبت به اخذ مجوز اقدام و آن را به مدارک خود ضمیمه کند.اسم شرکت نباید قبلاَ توسط شخص دیگری به ثبت رسیده باشد. برای این منظور می توانید به سایت www.ilenc.ir مراجعه و نام پیشنهادی را جستجو کنید.توجه داشته باشید که دو کلمه از نام پیشنهادی با اسامی دارای سابقه باید متفاوت باشد.در صورتی که نام های انتخابی از میان اسامی،عناوین و اصطلاحات باشد،نمی توان برای نام شرکت به کار برد.
مهلت اعتبار نام تایید ثبت شده برای اشخاص حقوقی نامحدود است.اگر نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر ثبت نشود تنها 3 ماه از تاریخ تایید نام اعتبار خواهد داشت.شرکت های سهامی عام تا مدت 6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس،اعتبار نام دارد.نام شرکت ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم،مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده باشد.در این صورت هیچ شرکت دیگری حق انتخاب این نام را نخواهد داشت.


درج موضوع شرکت بر اساس نوع فعالیت و مدت آن. ابتدا انتخاب نوع فعالیت بالاترو سپس مدت فعالیت بر اساس اینکه محدود یا نامحدود باشد و در صورت محدود بودن تعیین حداکثر مدت فعالیت به ماه.
درج آدرس مرکز اصلی شرکت با کد پستی و یک تلفن ثابت.
تعیین سرمایه شرکت.

تعیین تعداد و ارزش سهم برای شرکت

انتخاب گزینه وجود یا عدم وجود مجوز برای فعالیتهایی که نیاز به مجوز از سازمان یا ارگانهای خاص دارند و وارد کردن شماره مجوزو تاریخ مجوز در صورت نیاز به وجود آن.
درج مشخصات اعضای شرکت. مشخصات اشخاص حقیقی چون نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و... و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی. کد پستی جهت افراد حقیقی و حقوقی و شماره ثبت جهت افراد حقوقی.
پر نمودن فیلد تاریخ شروع سمت، مدت تصدی، تاریخ پایان اعتبار سمت و ... مشخص کردن وضعیت حق امضاء و در نهایت کلید ثبت سمت شخص.
پر کردن اطلاعات مربوط به نمایندگان قانونی. نماینده مورد نظر، نوع نمایندگی، مستند نمایندگی، شماره و تاریخ مستند نمایندگی. و تاریخ شروع و پایان نمایندگی در صورت وجود نماینده.
ثبت اطلاعات مربوط به تأسیس شعبه چنانچه شعبه ای وجود داشته باشد. ابتدا وارد کردن کد پستی شعبه، شماره تماس واحد ثبتی شعبه، نشانی شعبه و در نهایت ثبت شعبه. چنانچه هنوز از طرف سهامداران برای این موضوع تکلیفی مشخص نشده باشد تا روشن شدن تکلیف شعب شرکت گزینه ی مربوط به نداشتن شعب را انتخاب نمایید.
تکمیل اطلاعات سال مالی شرکت و اطلاعات روزنامه شرکت با انتخاب از فهرست روزنامه شرکت.
تایپ اطلاعات متن اظهارنامه، اساسنامه و شرکتنامه.
انتخاب گزینه تأیید مدارک مورد نیاز، پذیرش نهایی و دریافت رسید پذیرش اینترنتی.
امضای مدارک تأییدشده و پرینت شده از طریق سامانه توسط اعضای شرکت.
بعد از اتمام، سامانه یک شماره ثبت می دهد که برای چاپ در روزنامه به آن احتیاج خواهد بود.

ارسال مدارک تقاضای ثبت شرکت از طریق پست

پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه ی پذیرش ، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را امضا و از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال فرمایید.
با ارسال مدارک،ممکن است 3 حالت برای پرونده شما اتفاق بیفتد:
1-رد پرونده
2-نقص پرونده
3-صدور آگهی

حضور در اداره ثبت

پس از آنکه درخواست ثبت شرکت در دو نسخه با ضمایم تسلیم متصدی ثبت گردید یک نسخه از آن در پرونده ضبط کرده و مندرجات آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت ها به ثبت می رساند و متصدی مزبور نسخه ثانی آن را با قید تاریخ و شماره ثبت پس از امضاء و مهر به متقاضی تسلیم می نماید و متعاقباَ صاحبان امضاء مجاز ، دفتر مخصوص را امضاء می کنند . ثبت در دفتر مزبور مانند ثبت سند در دفترخانه اسناد رسمی است. زیرا به موجب ماده 5 اصلاح آیین نامه ثبت شرکت ها ، اداره ثبت شرکت ها در تهران و اداره ثبت شرکت در شهرستان ها در ثبت شرکت نامه قایم مقام دفتر خانه های رسمی می باشند.

درج آگهی در روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران

صدور آگهی ثبت شرکت در روزنامه ی رسمی،آخرین اقدام جهت ثبت شرکت محسوب می شود. مطابق ماده 197 ق.ت در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت ، خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق آیین نامه وزارت دادگستری اعلام می شود.


ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است