در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده كروز مشخص شد

رد چک های پرداختی شرکت کروز به چه کسانی می رسد؟

رد چک های پرداختی شرکت کروز به چه کسانی می رسد؟ ثبت آسان: دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز امروز در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار گردید.


به گزارش ثبت آسان به نقل از قوه قضاییه، دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز امروز (شنبه، ۲ بهمن ماه) در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی انجام شد.
در ابتدای دادگاه قاضی صلواتی با اشاره به مواد ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ آیین دادرسی اعلام نمود دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنها و نماینده دادستان بصورت علنی برگزار می گردد.
قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و کیفرخواست را قرائت کند.
امیر فولادی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: پرونده شرکت کروز در شعبه ۸ بازپرسی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهیه شده است.
متهم ردیف اول پرونده ح. ک فرزند حسن، دارای تابعیت ایرانی-آمریکایی آزاد با تودیع وثیقه به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور بوسیله سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در حوزه قاچاق حرفه ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سالهای ۹۲/۱۰/۷ تا ۹۹/۱/۲۲ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷، متهم است.
وی همینطور به مشارکت در اختلال در توزیع مایحتاج عمومی بوسیله گرانفروشی قطعات خودرو بعنوان نیازمندی های عمومی و تحصیل مال بوسیله نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزارو ۷۸ دلار آمریکا از شرکت های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو در حد فاصل سالهای ۹۵ تا ۹۸ متهم است.
م. پ فرزند حسین دارای تابعیت ایرانی کانادایی، متواری؛ به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور بوسیله سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در حوزه قاچاق حرفه ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در حد فاصل سالهای ۹۲ تا ۹۹ از مجرای پرداخت رشوه به کارکنان گمرک مندرج در کیفرخواست و متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.
وی همینطور متهم به مشارکت در اختلال در توزیع مایحتاج عمومی بوسیله گران فروشی قطعات خودرو بعنوان نیازمندی های عمومی بوسیله تحصیل مال نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار آمریکا از شرکت های سایپا و ایران خودرو حد فاصل سالهای ۹۵ تا ۹۸ متهم است.
متهم ردیف سوم ن. ع فرزند کریم مدیرعامل شرکت کروز آزاد با قید وثیقه به معاونت در اختلال عمده در نظام اقتصادی کشور بوسیله معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو با بهره گیری از اسناد مجعول و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.
متهم ردیف چهارم ع. ا فرزند حسین کارمند شرکت کروز آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اختلال عمده در نظام اقتصادی کشور بوسیله معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.
متهم ردیف پنجم ن. غ فرزند غلامرضا کارمند شرکت کروز آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اختلال عمده در نظام اقتصادی کشور بوسیله معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.
متهم ردیف ششم ن. ط فرزند مرتضی، کارمند شرکت کروز آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اختلال عمده در نظام اقتصادی کشور بوسیله معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو و همینطور پرداخت رشوه به کارمندان گمرک برمبنای اتهامات انتسابی به متهان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.
متهم ردیف هفتم س. ر فرزند صفرکارمند شرکت کروز ایران، آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اختلال عمده در نظام اقتصادی کشور بوسیله معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک برمبنای اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.
متهم ردیف هشتم س. م فرزند پرویز کارمند کروز آزاد با تودیع وثیقه متهم به معاونت در اختلال عمده در نظام اقتصادی کشور بوسیله معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه ‎ای قطعات خودرو است.
متهم ردیف نهم ر. ت کارمند شرکت کروز آزاد با تودیع وثیقه متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو است.
متهم ردیف دهم ب. پ فرزند عباس کارمند شرکت کروز متهم است به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو.
متهم ردیف یازدهم ب. ن فرزند محمد طاهر ترخیص کار شرکت به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو متهم است.
متهم ردیف دوازدهم غ. ف فرزند رضا کارمند گمرک فاقد آزاد با تودیع وثیقه متهم به دریافت رشوه از شرکت کروز است. وی همین طور متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو به نفع شرکت کروز است.
متهم ردیف سیزدهم م. ا کارمند گمرک فرزند غلامحسین آزاد با تودیع وثیقه به دریافت رشوه از شرکت کروز متهم است. وی همین طور متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو بوسیله تسهیل در فرآیند غیرقانونی محموله های قطعات خودرو متعلق به شرکت کروز است.
متهم ردیف چهاردهم ش. ک فرزند طهماسب کارمند گمرک آزاد با تودیع وثیقه به دریافت رشوه از شرکت کروز و معاونت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به نفع شرکت کروز متهم است.
متهم ردیف پانزدهم ح. ع فرزند جهانگیر کارمند گمرک آزاد با تودیع وثیقه متهم به دریافت رشوه از شرکت کروز و معاونت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به نفع شرکت کروز است.
متهم ردیف شانزدهم م. ع کار فرزند، ولی به دریافت رشوه و معاونت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به نفع شرکت کروز متهم است.
متهم ردیف هفدهم ع. گ فرزند علی محمد کارمند گمرک، آزاد با تودیع وثیقه متهم است به دریافت رشوه از شرکت کروز.
متهم ردیف هجدم ع. و فرزند محمد کارمند گمرک، متهم است به دریافت و پرداخت رشوه از شرکت کروز برای آقای غلامرضا فاتحی.
خرید سهام شرکت های خودروسازی توسط شرکت کروز برای ایجاد رانت
نماینده دادستان بیان کرد: سرمایه ثبتی شرکت کروز در سال ۸۳ مبلغ ۴ و نیم میلیارد تومان بوده و از سال ۸۹ خرید سهام شرکت های خودروسازی را آغاز نموده است. این شرکت در ابتدا بلوک ۱۱.۳۲ درصدی سهام ایران خودو را بوسیله شرکت تدبیر سرمایه خریداری نموده و از همان ابتدا قصد به عضویت در آوردن یکی از افراد وابسته به خویش را در هیات مدیره شرکت ایران خودرو داشته است که شورای رقابت با این اقدام غیر قانونی کروز مخالفت می کند.
وی اظهار داشت: در ادامه شرکت کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می دهد و سهام خریداری شده از ایران خودرو را در اختیار این شرکت قرار می دهد و فردی به نام امیری را بعنوان نماینده خود در هیات مدیره ایران خودرو معرفی می کند. میزان قرارداد شرکت کروز در سال ۷۶ با شرکت ساپکو مبلغ ۶ و نیم میلیارد تومان بوده و باتوجه به رانت و انحصار به وجود آمده در شرکت ایران خودرو، هم اکنون این رقم به بالای ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
بررسی ها نشان میدهد شرکت کروز با داشتن ۲۶.۹۲ درصد از سهام ایران خودرو و تملک چند درصد از سهام سایپا و تملک ۶۲.۹۹ درصد گروه خودرو سازی بهمن برای خرید این شرکتها حق تقدم دارد.
نماینده دادستان بیان کرد: با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، عدم تأمین قطعات از جانب شرکت ساپکو از تاریخ ۹۲/۱/۱۷ تا تاریخ ۹۲/۸/۲۹ برای شرکت ایران خودرو منجر به کاهش تولید به میزان ۱۸ هزار و ۹۸۵ دستگاه خودرو شده است.
نماینده دادستان اظهار داشت: اکنون سهام شرکت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد انتقال داده شده است و نماینده شرکت کروز در ایران خودرو توسط حمید کشاورز توچایی تعیین می شود.
وی افزود: با عضویت شرکت کروز در هیات مدیره ایران خودرو زمینه فروش گران قطعات خودرو به این شرکت فراهم گشته است و اسناد نشان میدهد این شرکت میزان ارز کالاهای ترخیصی به گمرکات را بیشتر از ارز پرداختی اعلام می کرد و بر اساس گزارش سازمان پشتیبانی از مصرف کننده و وزارت صمت حدود ۲۲۰ میلیون دلار گرانفروشی شرکت کروز به شرکت های خودروساز در طول سالهای ۹۵ تا ۹۸ مشخص شده است که شرکت های خودروسازی در قیمت تمام شده خودرو محاسبه و از مردم دریافت کرده اند، در نتیجه ۲۲۰ میلیون دلار از جیب مردم خارج شده است که این مساله باعث افزایش قیمت خودرو در طول سالهای قبل شده است.
نماینده دادستان افزود: بر اساس گزارش بانک مرکزی شرکت کروز در طول سالهای ۹۲ تا ۹۸ حدود یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۴۳۵ دلار ارز دولتی از شبکه بانکی دریافت کرده است که بیشترین ارز پرداختی در میان قطعه سازان کشور شمرده می شود.
نماینده دادستان اظهار داشت: با رصدهای صورت گرفته مشخص شد محموله های شرکت کروز دارای شرایط قاچاق هستند و بازجو شعبه ۸ تعداد ۶ فقره از محموله های قاچاق متعلق به شرکت کروز را در گمرک فرودگاه امام (ره) و گمرک بندر شهید رجایی متوقف کرده است.
فولادی بیان کرد: با تخلیه سیستم های بخش خرید خارجی شرکت کروز مشخص شد این شرکت صدها مهر و سربرگ خارجی را با بهره گیری از نرم افزار آماده و در زمان ترخیص کالا از آنها بهره برده است. تعداد اظهارنامه های شرکت کروز در گمرکات نزدیک به ۲۶ هزار و ۷۰۳ عدد است که ارزش آنها معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است.
نماینده دادستان بیان کرد: حدود ۹۵ درصد مهرهای موجود که در گمرک به کار برده شده است با اسناد کشف شده منطبق بود و مجموع کالاهای قاچاق کشف شده از شرکت کروز در گمرکات حدود یک میلیارد و ۷۳۴ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۸۴۱ دلار است که از این مقدار ۱۵۵ میلیون و ۸۹۲ هزار دلار مربوط به کالاهای فاقد اسناد ترخیص هستند.
نماینده دادستان اظهار داشت: حسب گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه حد فاصل تاریخ ۹۴/۹/۱۰ تا ۹۴/۱۰/۱۷ مجموعا مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال طی ۳۸ تراکنش بانکی از حساب محمد علی پور فطرتی به حساب آقای مسعود احمدی زاده در بانک صادرات از مرتبطین حسین فریدون واریز شده است. استفاده حسین فریدون از حساب های مسعود احمدی زاده جهت دریافت رشوه و حق حساب از رسول دانیال زاده تایید شده است و باعث محکومیت مسعود احمدی زاده به افترا فراهم کردن بزه ارتشاء بوسیله دراختیار قراردادن حساب بانکی به حسین فریدون به ۱۵ سال حبس تعزیری شده است. پرونده وجوه دریافتی حسین فریدون و مسعود احمدی زاده از شرکت کروز در شعبه بازپرسی درحال رسیدگی است. هم اکنون مسعود احمدی زاده در خارج از کشور است.
وی بیان کرد: در بازرسی از شرکت کروز مهرهای جعلی و اسناد رشوه کشف شده است.
نماینده دادستان اظهار داشت: تیم خرید خارجی شرکت کروز توسط میرآقایی هدایت می شده است و تمام افراد زیر نظر آقایان کشاورز و فطرتی بوده اند.
وی بیان کرد: بر اساس گزارش اطلاعات سپاه مبلغ ۶ میلیاردریال در ۲ فقره، ۱۱ میلیاردریال در یک فقره و یک فقره یک میلیاردریال بابت انتخابات مجلس نهم توسط شرکت کروز انجام و به تایید حمید کشاورز توچایی رسیده است. طبق رد یابی ها مبالغ مذکور بمنظور انتخابات به حسین فریدون و مرتبطین او پرداخت شده است.
نماینده دادستان بیان کرد: ردیابی چک های پرداختی شرکت کروز نشان میدهد مبالغ پس از چند ماه به حساب مسعود احمدی زاده واریز شده است. طبق بررسی ها مشخص شد وجوه واریزی به حساب مسعود احمدی زاده متعلق به حسین فریدون بوده و مسعود احمدی زاده بعنوان صندوق مالی حسین فریدون ایفای نقش می کرده است.
وی افزود: با توجه به این که شرکت کروز یک شرکت خصوصی بوده است نشان میدهد حمید کشاورز و فطرتی برای پیش برد کار خود مبادرت به پرداخت این مبالغ به مسعود احمدی زاده می کردند تا مسیرهای کاری آن‍ها بوسیله حسین فریدون هموار شود.
در ادامه قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام و گفت جلسه بعدی متعاقبا اعلام می شود.
منبع:

1400/11/02
23:34:41
5.0 / 5
294
تگهای خبر: اقتصاد , بانك , تولید , ثبت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است