آموزش نحوه ثبت شركت

آموزش نحوه ثبت شركت ثبت آسان: سیاست های اقتصادی كشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن می باشد كه افراد به تأسیس شركت های مختلف مبادرت كنند.


در سال های اخیر سیاست های اقتصادی كشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است كه افراد به تأسیس شركت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث كاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شركت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شركت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .
شركت از زمانی تشكیل می شود كه دو یا چند نفر قصد تشكیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاك تشكیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یك شركت یا مؤسسه ضروری است تا این شركت بر روی كاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شركت ها ثبت گردد .
ماده 20 قانون تجارت انواع شركت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می كند1ـ شركت های سهامی 2ـ شركت با مسئولیت محدود3 ـ تضامنی4 ـ مختلط سهامی 5ـ مختلط غیر سهامی 6ـ شركت نسبی7ـ شركت تعاونی تولید و مصرف كه ثبت این نوع شركت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شركت ها و در شهرستان در اداره ثبت مركزی است.
 
مدارك مورد نیاز جهت تأسیس شركت :
شركت با مسئولیت محدود: مطابق با ماده 27 قانون تجارت شركت با مسئولیت محدود شركتی است كه بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشكیل شده است و هر یك از شركاء بدون این كه سرمایه به سهام و یا قطعات سهامی تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت می باشد.
 
مدارك مورد نیاز جهت تأسیس شركت با مسئولیت محدود
مدارك مورد نیاز جهت تأسیس شركت با مسئولیت محدود: الف) دو نسخه تقاضانامه ب)دو نسخه صورت شركتنامه ج) دو نسخه اساسنامه د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین ه) كپی برابر اصل شده شناسنامه مؤسسین و چنانچه هیأت مدیره نیز خارج از شركاء باشند كپی برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هیأت مدیره نیز الزامی است و هر گاه موسسین شركت اشخاص حقوقی باشند آخرین تغییرات مدیران و سرمایه شركت كه در روزنامه رسمی درج گردیده است همراه با برگه معرفی نامه نماینده نیز ضمیمه مدارك دیگر می گردد .
 
مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند كه فعالیت تجاری انجام نمی دهند بر طبق ماده 1 آئین نامه اصلاحی ثبت تشكیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود كلیه تشكیلات و مؤسسات است كه برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شود
 
شركت های سهامی عام:
ثبت شركتهای سهامی عام
مدارك لازم برای ثبت شركتهای سهامی عام شامل مدارك قبل از پذیره نویسی و مدارك بعد از پذیره نویسی می باشد. مدارك قبل از پذیره نویسی؛دو نسخه اظهار نامه به انضمام دو نسخه طرح،اساسنامه و دو نسخه اعلامیه پذیره نویسی همراه با كپی مصدق شناسنامه های موسسین و گواهی بانكی كه در قانون تجارت تصریح شده است كه مؤسسین 20% از كل سرمایه را تعهد می نمایند و 35% از 20% را واریز و گواهی بانكی ارائه می دهند
.هر چند مؤسسین می توانند بیش از 20 % از كل سرمایه را تعهد نماید ولی نباید كمتر از آن چه در قانون تجارت قید شده است باشد. اظهار نامه عینا اظهار نامه شركت ها ی سهامی خاص می باشد كه باید تا بند 9 آن كامل شود.بندهای بعد از آن بعد از پذیره نویسی كامل می شود حداقل سرمایه نیز 5 میلیون ریال می باشد . برای اطلاع از مطالب طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی به ماده 8 و 9 قانون تجارت مراجعه نمائید .
مدارك بعد از پذیره نویسی :
دو نسخه اظهار نامه كه تمام بندهای آن كامل شده باشد نام مؤسسین جدید در اظهار نامه وارده توسط تمامی سهامداران امضاء شده باشد،دو نسخه اساسنامه،دو نسخه صورت جسه مجمع عمومی موسسین و هیأت مدیره كه كارهایی همانند صورت جلسات شركت های سهامی خاص تكمیل می گردد با این تفاوت كه دو روزنامه كثیرالانتشار برای چاپ آگهی های شركت در نظر گرفته می شود كپی برابر اصل شده مؤسسین و بازرسان همراه با گواهی بانكی مبنی بر پرداخت حداقل 35% از كل سرمایه و همچنین صفحات در روزنامه ای كه اعلامیه پذیره نویسی درآن چاپ شده است .
مؤسسات غیر تجاری :
مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند كه فعالیت تجاری انجام نمی دهند بر طبق ماده 1 آئین نامه اصلاحی ثبت تشكیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود كلیه تشكیلات و مؤسسات است كه برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیل می شود اعم از آنكه مؤسسین و تشكیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
 
مدارك مورد نیاز دو نسخه تقاضا نامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین،كپی مصدق شناسنامه مؤسسین،تقاضانامه حاوی مشخصات نام،موضوع،تابعیت،مركز،اسامی مؤسسین،تاریخ تشكیل مدیر،یا مدیران اشخاصی كه در مؤسسه حق امضاء دارند،دارائی مؤسسه،آدرس شعبه نام مدیر،مدیران شعبه می باشد كه توسط مؤسسین امضاء می شود.
در نسخه اساسنامه كه تمام صفحات آن تمام مؤسسین امضاء می گردد و در صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین مدیران و صاحبان امضاء مجاز تعیین می گردد مؤسساتی كه فعالیت آنها مشمول بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشكیلات و مؤسسات غیر تجاری شود(ماده 2 بند الف مؤسساتی كه مقصود از تشكیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده 6 همان آئین نامه باید از شهربانی مجوز دریافت نماید .
 
مدارك لازم برای ثبت شركتهای سهامی عام شامل مدارك قبل از پذیره نویسی و مدارك بعد از پذیره نویسی می باشد.
 
مراحل اداری :
متقاضی پس از آنكه تصمیم به ثبت هر یك از انواع شركت را گرفت،به حسابداری اداره مراجعه می كند و مدارك شركت مورد نظر را خریداری و به ترتیبی كه در فوق اشاره شد،كامل می كند و تمام مدارك را در داخل یك پوشه پانچ می كند.
 
امورشركت تجاری
ثبتی اختصاص دارد مراجعه و فیش تعیین نام را پرداخت می نماید مؤسسات و شركت های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می باشند.
متقاضی نامهای درخواستی خود را بر روی برگه ای می نویسد و بعد پرونده را به كارشناس بررسی كننده پرونده تحویل می دهد كارشناس پرونده را از نظر محتویات و كامل بودن مدارك چك می كند و بعد پرونده در اختیار كاربران كامپیوتر قرار می گیرد .
كاربران كامپیوتر تمام محتویات پرونده شامل مشخصات اساسنامه،شركت نامه،تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سیستم می كنند بعد از آنكه محتویات مدارك وارد سیستم شد به متقاضی كه درخواست داده می شود كه دستیابی به محتویات پرونده در قسمت های مختلف اداری از طریق وارد كردن كه درخواست امكان پذیر است.
متقاضی همراه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه می كند و كارشناس تعیین نام پس از جستجو در كامپیوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می كند.
به ترتیب اولویت یكی از نام ها را برای او تعیین می كند در این قسمت كارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق كامپیوتر برای كارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر كارشناس مربوطه مراجعه می نماید .كارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارك شركت را با توجه به نوع آن چك می كند علاوه بر آنكه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چك كند.
كه مبادا در فعالیت شركت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شركت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود كارشناس ایرادی می زند و متقاضی به كار برخورد مراجعه می كند و كارشناس تعیین نام پس از جستجو در كامیپوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می كند.
 
به ترتب اولویت یكی از نام ها را برای او تعیین می كند در این قسمت كارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق كامپیوتر برای كارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر كارشناس مربوطه مراجعه می نماید. كارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارك شركت را با توجه به نوع آن چك می كند علاوه بر آنكه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چك كند.كه مبادا در فعالیت شركت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شركت با اوراق مغایرت داشته باشد.
اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود كارشناس ایرادی می زند و متقاضی به كار برخورد مراجعه می كند كه نواقص و ایرادات را رفع كند و دوباره برای كارشناسی ارسال نماید. در این قسمت است كه اگر نوع شركت سهامی خاص باشد متقاضی برای تهیه گواهی بانكی باید اقدام كند و اگر سهامی عام باشد كارشناس اجازه پذیره نویسی را صادر می كند همچنین اگر موضوع فعالیت نیز احتیاج به مجوز داشته باشد توسط كارشناس استعلام صادر می شود . درغیر این صورت مراحل اداری انجام می گیرد. مراحل اداری موارد فوق منوط به تهیه مدارك و طی شدن مراحل خود را دارد.
 
شركت از زمانی تشكیل می شود كه دو یا چند نفر قصد تشكیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاك تشكیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یك شركت یا مؤسسه ضروری است تا این شركت بر روی كاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شركت ها ثبت گردد .
هر گاه كارشناسی منع قانونی در پرونده ها مشاهده نكردTآگهی تأسیس را از طریق سیستم صادر می كند؛« قبل از مكانیزه شدن واحد تأسیس آگهی تأسیس بررسی اوراق خاص توسط كارشناس تهیه می گردید.» و آن را تأیید می كندو متقاضی را به اتاق رئیس اداره برای گرفتن امضاء راهنمایی می كند. همزمان محتویات پرونده نیز از طریق كامپیوتر برای رئیس اداره ارسال می شود.
بعد از تأیید رئیس محتویات پرونده از طریق سیستم برای كارشناسی عودت داده می شود. كارشناس یك نسخه از تمام مدارك ثبتی را مهر نسخه اداره می زند،حق ثبت شركت را نیز با توجه به میزان سرمایه شركت تعیین می نماید را از طریق سیستم صحت مدارك ارسالی را تأیید به حسابداری ارسال می نماید در حسابداری حق ثبت،حق الدرج آگهی شركت در روزنامه كثیرالانتشار اخذ می گردد و محتویات پرونده به قمست ثبت دفاتر مراجعه نماید مداركی را كه مهر نسخه اداره دارد را در داخل پرونده جداگانه ای همراه با آگهی تأسیس قرار دهد.
و به مسؤول ثبت دفاتر تحویل می دهد در این قسمت است كه به شركت شماره ثبت داده می شود مشخصات و محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود ذیل دفتر توسط فردی كه مجاز به امضاء آن است امضاء می شود و آگهی تأسیس در قسمت دبیرخانه مهر و شماره می شود و یك نسخه از آگهی تأسیس به متقاضی برای درج در روزنامه رسمی داده می شود و از هر یك از مدارك یك نسخه به متقاضی داده می شود مهر اداره برای آن زده می شود و به این ترتیب شركت به ثبت می رسد .
 
 
1396/04/29
15:17:30
5.0 / 5
6224
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب
سوال:
= ۸ بعلاوه ۲

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است