از سوی رییس قوه قضاییه؛

دستورالعمل ساماندهی و تسریع در پروسه امور قضایی ابلاغ گردید

دستورالعمل ساماندهی و تسریع در پروسه امور قضایی ابلاغ گردید ثبت آسان: دستورالعمل ساماندهی و تسریع در پروسه امور قضایی بین المللی امروز در 28 ماده و 2 تبصره از طرف رئیس قوه قضاییه ابلاغ گردید.


به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، دستورالعمل «ساماندهی و تسریع در پروسه امور قضائی بین المللی» در اجرای بند (۲۵) «سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت»، مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ رهبر معظم انقلاب در زمینه «به روزرسانی قوانین و مقررات» و تبصره ۲ ماده ۲۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون در ارتباط با قرارداد وین درباره ی روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳، قانون کنوانسیون وین درباره ی روابط کنسولی مصوب ۱۳۵۳ و سایر مقررات مربوط و به منظور ایجاد رویه واحد و هماهنگی بین دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید. متن کامل «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در پروسه امور قضائی بین المللی» در ادامه آمده است: فصل اول تعاریف و اصطلاحات ماده ۱ تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل، به شرح زیر است: الف دادستانی کل: دادستانی کل کشور؛ ب معاونت: معاونت امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه؛ پ مرکز آمار: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛ ت سمپ: سامانه مدیریت پرونده قضائی؛ ث پست کنسولی: حسب مورد سفارت، کنسولگری و دفتر حافظ منافع؛ ج متهم یا محکوم: متهم یا محکوم غیر ایرانی و اتباع موضوع ماده ۱۶ این دستورالعمل. فصل دوم احوال شخصیه ماده ۲ رعایت مقررات در ارتباط با ازدواج اتباع غیرایرانی با زن ایرانی، موضوع ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و مواد ۵۱ و ۵۶ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۱ و همین طور ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ درباب افراد مشکوک التابعه و فرزندان آنها و سایر مقررات مربوط، الزامی است. ازاین رو به منظور پیشگیری از تبعاتی که عدم رعایت قوانین مزبور، همچون برای زنان ایرانی و اطفال آنان ایجاد می کند، مراجع قضائی موظف اند در صدور آرا رعایت مقررات مزبور را داشته باشند. ماده ۳ مراجع قضائی موظف اند بمحض اطلاع از فوت تبعه غیرایرانی، مراتب را به معاونت اعلام و چنانچه مدارک هویتی از نامبرده وجود داشته باشد، تصویر آنرا به معاونت ارسال نمایند تا این معاونت مراتب را از راه وزارت امور خارجه به دولت متبوع متوفی اعلام نماید. ماده ۴ صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع غیرایرانی که در ایران فوت کرده اند، با رعایت مقررات آئین دادرسی و لحاظ قوانین ماهوی دولت متبوع آنها توسط مرجع ذی صلاح محل اقامت متوفی بلامانع است. فصل سوم امور کیفری ماده ۵ مراجع قضائی رسیدگی کننده هرگونه اقدام در مورد تبعه غیر ایرانی در پروسه تعقیب، تحقیق، صدور قرار، رسیدگی و صدور حکم در مرحله بدوی، تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و اجرای احکام را در همان روز در سمپ ثبت می کنند. ماده ۶ در اجرای ماده ۴۹ قانون آئین دادرسی کیفری درصورت تحت نظر قرار گرفتن اتباع غیرایرانی، شامل این که منتهی به بازداشت شده یا نشده باشد و همین طور اتباع مذکور که در اجرای ماده ۳ قانون روش اجرای محکومیت های مالی بازداشت می شوند، مرجع رسیدگی کننده یا اجرا مراتب زیر را به رییس کل دادگستری استان اعلام می کند. رییس کل مراتب را در همان روز به معاونت اعلام می کند. ۱ مشخصات دقیق سجلی (به فارسی و لاتین) که در گذرنامه آمده است. چنانچه تبعه غیر ایرانی فاقد گذرنامه باشد، قید مشخصاتی که خود اظهار می دارد؛ ۲ نام کشور خارجی که تابعیت آنرا دارد؛ ۳ علت بازداشت؛ ۴ نحوه دستگیری و عنوان اتهام، نوع و میزان قرار تامین کیفری و نظارت قضائی؛ ۵ نشانی دقیق محل کار و یا سکونت دائمی وی و در غیر این صورت، نشانی موقت در ایران و نشانی دقیق وی در خارج از کشور. ماده ۷ مقام قضائی رسیدگی کننده درصورت تعقیب یا بازداشت تبعه غیرایرانی، موظف است حقوق تبعه غیرایرانی، همچون اطلاع بازداشت وی به پست کنسولی را به وی تفهیم و به منظور پیشگیری از فرار وی و تضمین حقوق بزه دیده و جبران ضرر و زیان وی تامین متناسب گرفتن کند. ماده ۸ در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری، در صورتیکه تبعه غیر ایرانی درخواستی در خصوص اطلاع مراتب بازداشت خود به پست کنسولی داشته باشد، مقام قضائی رسیدگی کننده مراتب را به همراه درخواست کتبی وی به دادستانی کل اعلام می کند. دادستانی کل درخواست وی را به وزارت امور خارجه جهت اقدام لازم ارسال و رونوشت آنرا به معاونت اعلام می کند. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه مفیدی از دادنامه را جهت اقدام مقتضی به معاونت اعلام و رونوشت آنرا برای دادستان کل کشور ارسال می کند. ماده ۹ چنانچه پست کنسولی تقاضای ملاقات، مذاکره، مکاتبه با شخص بازداشت شده یا زندانی را داشته باشد، مراتب را به وزارت امور خارجه اعلام و وزارت مزبور تقاضا را به معاونت ارسال می کند. معاونت فورا مراتب را به همراه نظر خود به دادستانی کل اعلام می کند. دادستانی کل تصمیم خودرا به مقام قضائی مربوط اعلام و رونوشت آنرا به معاونت ارسال می کند. تبصره انجام ملاقات، مذاکره و مکاتبه پست کنسولی با تبعه غیرایرانی منوط به موافقت آن تبعه است. ماده ۱۰ چنانچه پرونده در هر یک از مراحل دادرسی، شامل رسیدگی یا اجرا باشد، مرجع قضائی برای پیشگیری از تبعات منفی و رعایت تعهدات بین المللی که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده، حسب مورد اقدامات زیر را در مورد متهم یا محکوم پیش از اتخاذ تصمیم و ابلاغ به معاونت اعلام می کند. ۱ فک، تشدید یا تخفیف قرار تامین کیفری و نظارت قضائی؛ ۲ صدور تصمیمات نهایی شامل قرار و حکم؛ ۳ تقاضای اعتراض به تصمیمات و یا آرا قضائی در هر مرحله از تعقیب، رسیدگی و یا تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری؛ ۴ استفاده از نهادهای ارفاقی از قبیل تخفیف مجازات و معافیت از آن، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط، مجازات های جایگزین حبس و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی؛ ۵ اعطای مرخصی؛ ۶ جابه جایی مکان نگهداری در (زندان یا بازداشتگاه). تبصره معاونت بعد از اطلاع از موارد مذکور موظف است به قید فوریت چنانچه در این مورد نظری دارد، به طریق مقتضی به مرجع قضائی و در صورت لزوم به مراجع ذیربط اعلام نماید. ماده ۱۱ در مواردی که عفو متهم یا محکوم مطرح باشد، کمیسیون عفو استانی و مرکزی، موظف است نظر معاونت را گرفتن کند و معاونت در صورت لزوم با دریافت نظر مراجع ذی ربط، مراتب را حداکثر ظرف ۱۰ روز به کمیسیون عفو مربوط اعلام می کند. ماده ۱۲ چنانچه تبعه غیر ایرانی در زندان باشد قاضی اجرای احکام ۴۵ روز پیش از موعد آزادی وی، مراتب را به معاونت اعلام می کند تا در صورت اقتضا، از راه وزارت امور خارجه به نمایندگان سیاسی و کنسولی کشور متبوع آنان اطلاع داده شود و نسبت به تعیین وضعیت وی پس از خروج از زندان پیشبینی و اقدامات لازم به عمل آید. ماده ۱۳ دادستان مجری حکم مکلف است حداقل ۴۵ روز قبل از اجرای حکم سلب حیات تبعه غیرایرانی و تبعه موضوع ماده ۱۶ این دستورالعمل، ضمن اعلام به دادستانی کل، مراتب را به اطلاع معاونت نیز برساند. ماده ۱۴ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مراجع قضائی و سایر دستگاههای ذی ربط، زیرساخت و تسهیلات لازم برای تماس تلفنی یا الکترونیکی اتباع غیر ایرانی بازداشت شده یا زندانی را با اعضای خانواده وی در خارج از کشور فراهم می آورد. ماده ۱۵ انتشار خبر تعقیب یا بازداشت یا محکومیت متهم یا محکوم و هرگونه مصاحبه توسط مراجع قضائی درباب وضعیت پرونده آنان، با هماهنگی معاونت و از راه مرکز رسانه قوه قضائیه با رعایت دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضائیه، صورت می گیرد. ماده ۱۶ در صورت مواجهه مراجع قضائی رسیدگی کننده یا مجری حکم با متهمان و محکومان اتباع ایرانی که بدون رعایت قوانین و مقررات، تابعیت کشور دیگری را کسب کرده اند، مراتب را به معاونت اعلام می کنند. ماده ۱۷ مرکز آمار اقدامات زیر را به عمل می آورد: الف با ایجاد پرونده در مورد متهم یا محکوم، دسترسی معاونت به اسامی آنها، بهتان انتسابی و مرجع رسیدگی کننده را فراهم می آورد. ب با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور آمار و اطلاعات افراد متهم یا محکوم را از حیث تابعیت، نوع بهتان و محکومیت با ذکر مشخصات آنها در فواصل سه ماهه به معاونت گزارش می کند. ماده ۱۸ معاونت مکلف است با همکاری مرکز آمار و وزارت دادگستری، بانک اطلاعاتی در مورد افراد متهم یا محکوم را به منظور بررسی و تحلیل و بررسی آمار و اطلاعات موجود همچون با هدف بهره برداری در همکاریهای حقوقی قضائی با سایر کشورها همچون درمورد استرداد مجرمان و انتقال محکومان غیر ایرانی تشکیل دهد. فصل چهارم امور مدنی ماده ۱۹ در مورد ابلاغ اوراق قضائی در خارج از کشور، چنانچه مخاطب دارای حساب کاربری ثنا نبوده یا امکان ابلاغ اوراق قضائی از راه آن فراهم نباشد، مطابق موارد ذیل اقدام می شود؛ ۱ مأموران کنسولی یا سیاسی، اوراق قضائی را به وسیله مأموران سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد؛ همچون پست الکترونیک، برای مخاطب ارسال می کنند و مراتب را از راه وزارت امور خارجه به اطلاع مرجع قضائی می رسانند؛ ۲ در صورتیکه در کشور محل اقامت مخاطب، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند، وزارت امور خارجه اوراق قضائی را به هر طریقی که مقتضی بداند؛ همچون استفاده از سامانه های الکترونیکی یا مخابراتی، ارسال می کند؛ ماده ۲۰ در مواردی که میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های دیگر موافقت نامه همکاری قضائی در امور مدنی منعقد شده است، رعایت موافقت نامه مربوط برای مراجع قضائی الزامی است. در مورد معافیت شهروندان بیگانه از دادن تامین در صورت عدم وجود موافقتنامه، مطابق بند (۱) ماده ۱۴۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹، عمل می شود. فصل پنجم مصونیت و ارتباط با نمایندگی های خارجی ماده ۲۱ در صورت طرح دعاوی مقابل دولت های خارجی، نمایندگی نهادها و سازمان های بین المللی، سفارتخانه های خارجی و اشخاصی که دارای مصونیت هستند، رعایت مقررات مربوط همچون قانون در ارتباط با قرارداد وین درباره ی روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳ و قانون کنوانسیون وین درباره ی روابط کنسولی مصوب ۱۳۵۳ برای مراجع قضائی الزامی است، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در صورت طرح چنین دعاوی، مراجع قضائی خلاصه مفیدی از دعوی را به معاونت اعلام و معاونت چنانچه ملاحظه ای داشته باشد، مراتب را به مرجع قضائی و در صورت لزوم به مقامات مربوط اعلام می کند. ماده ۲۲ مراجع قضائی و بخصوص معاونت های اجرای احکام در مواردی که با رعایت مفاد قوانین درج شده در ماده ۲۱ این دستورالعمل رأیی صادر می شود، به منظور تسریع و تسهیل اجرای آرا، مراتب را به همراه خلاصه مفیدی از مفاد رأی قطعی صادر شده به معاونت ارسال نمایند تا معاونت مزبور ضمن هماهنگی با وزارت امور خارجه، موجبات اجرای رأی صادر شده و حل وفصل مناسب موضوع را در اسرع وقت فراهم آورد. ماده ۲۳ در مواردی که یکی از طرفین پرونده دولت ها، مقامات خارجی، مأموران دیپلماتیک، کنسولی و اعضای خانواده آنان همین طور سازمان های بین المللی یا اعضای آنها باشد، مراجع قضائی مراتب را به معاونت اعلام می کنند. چنانچه معاونت در این حوزه ملاحظاتی داشته باشد مراتب را به مرجع قضائی و در صورت لزوم به مراجع ذیربط اعلام می کند. ماده ۲۴ همه مراجع قضائی و واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف اند از مکاتبه مستقیم با پست کنسولی و نمایندگی سازمان های بین المللی اجتناب کنند. چنانچه انجام مکاتبه لازم باشد مراتب به معاونت اعلام و معاونت در صورت لزوم از راه وزارت امور خارجه اقدام لازم را معمول کرده و نتیجه را اعلام خواهد نمود. فصل ششم سایر مقررات ماده ۲۵ مقام قضائی رسیدگی کننده در صورت لزوم می تواند در مراحل مختلف رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری اتباع غیرایرانی با هدف اجرای صحیح قوانین و مقررات و رعایت تعهدات پذیرفته شده کشور، با معاونت مشورت کند. معاونت مکلف است در اسرع وقت مشورت لازم را عرضه نماید. ماده ۲۶ مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵ و ۱۷ این دستورالعمل در مورد اتباع کشورهایی اعمال می شود که معاونت ظرف یک ماه از تاریخ تصویب دستورالعمل لیست آنها را اعلام می کند. ماده ۲۷ معاونت در مورد موارد مهمی که دارای تبعات ملی و بین المللی است، گزارشی از اقدامات انجام شده را به معاون اول قوه قضائیه اعلام و رونوشت آنرا به رییس حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال می کند. ماده ۲۸ مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه است. این دستورالعمل در ۲۸ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و بعد از ابلاغ، لازم الاجرا است و همه بخشنامه ها و عناوین مشابه که مغایر با این دستورالعمل باشد، ملغی است.

1402/08/25
14:17:42
5.0 / 5
98
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است